Všeobecné obchodní podmínky poskytování překladatelských a tlumočnických služeb společnosti SPARK Interpreting & Translation s.r.o.

1.       Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné vztahy mezi společností SPARK Interpreting & Translation s.r.o. jakožto dodavatelem / poskytovatelem překladatelských a tlumočnických služeb (dále jen „SPARK“) a osobami, jimž SPARK překladatelské a tlumočnické služby na základě jejich objednávky poskytuje (dále jen „klient“).

2.       Smlouva o poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb

2.1.    Smluvní vztah mezi SPARK a klientem vzniká na základě písemné či ústní objednávky klienta (dále jen „objednávka“), jejího výslovného (ústního či písemného) nebo konkludentního přijetí ze strany SPARK a následného potvrzení klientem. Tyto VOP se uplatní na každý smluvní vztah mezi SPARK a klientem. Objednávkou klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a bere na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a SPARK se v případě přijetí objednávky bude řídit těmito VOP.

2.2.    Přednost před ustanoveními těchto VOP mají pouze výslovná odchylná ujednání písemné smlouvy, uzavřené ohledně poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb mezi SPARK a klientem.

2.3.    Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách SPARK (www.spark-prague.cz). Klient má právo požádat SPARK kdykoli o poskytnutí (zaslání) VOP.

3.       Objednávka služeb

3.1.    Objednávka klienta musí obsahovat přinejmenším následující náležitosti:

3.1.1. pro překlad:

-      identifikaci klienta

-      identifikaci zakázky (např. číslo)

-      datum a čas požadovaného doručení zakázky

-      požadovaný cílový jazyk

-      kontaktní osobu pro konkrétní zakázku

-      způsob doručení (e-mail, kurýr, osobně) a adresáta, je-li odlišný od kontaktní osoby

3.1.2. pro tlumočení:

-                  identifikaci klienta

-                  identifikaci zakázky (např. číslo)

-                  datum, čas, místo, předpokládané trvání a téma objednávané akce

-                  požadovanou jazykovou kombinaci

-                  požadovaný typ tlumočení (konsekutivní / simultánní)

-                  kontaktní osobu pro konkrétní akci

3.2.    Potvrzení objednávky je předpokladem pro zahájení jejího plnění.

3.3.    SPARK je oprávněn objednávku odmítnout, např. z kapacitních či morálních důvodů, což SPARK klientovi neprodleně oznámí.

4.       Poskytnutí služeb

4.1.    V zájmu poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb v nejvyšší možné kvalitě je SPARK oprávněn konzultovat s klientem terminologické i faktické aspekty překládaného či tlumočeného textu a v případě potřeby si vyžádat doplňující terminologii a informace. Klient požadované informace SPARK poskytne, nebrání-li mu v tom ustanovení obecně závazných právních předpisů. Klientovi nevzniká poskytnutím uvedených informací vůči SPARK nárok na zvláštní úplatu nebo na slevu z překladatelských a tlumočnických služeb.

4.2.    U objednávky tlumočnických služeb je klient povinen doručit SPARK resp. konkrétnímu tlumočníkovi v dostatečném předstihu před datem konání akce veškeré dostupné materiály k objednávané akci, zejména připravené prezentace řečníků. Klient bere na vědomí, že nebudou-li materiály dodány vůbec nebo nebudou-li dodány včas, neumožní tím SPARK resp. konkrétnímu tlumočníkovi přípravu k výkonu v nejvyšší možné kvalitě.

4.3.    Koná-li se tlumočnická akce mimo Prahu, hradí klient dopravu, stravování, případně ubytování konkrétního tlumočníka SPARK v místě konání akce.

4.4.    Za každý den bez tlumočení, kdy je tlumočník k dispozici klientovi, hradí klient 60 % celodenní sazby za tlumočení. Dnem bez tlumočení se rozumí den, kdy tlumočník cestuje do místa konání tlumočnické akce a zpět, pokud v tyto dny neprobíhá tlumočení, případně den mezi dny tlumočení jedné tlumočnické akce, kdy neprobíhá tlumočnický program.

4.5.    Zruší-li klient tlumočnickou akci jeden den před jejím konáním, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % předpokládané ceny zakázky. V případě zrušení akce v den konání se účtuje storno poplatek ve výši 100 % předpokládané ceny zakázky. V případě zrušení překladatelské zakázky po započetí práce bude klientovi účtován storno poplatek ve výši ceny za již přeložený text. Takto přeložený text bude odevzdán klientovi.

5.       Ceny služeb

5.1.    Není-li mezi klientem a SPARK dohodnuto jinak, řídí se ceny služeb aktuálním ceníkem SPARK, který SPARK klientovi kdykoli na požádání poskytne (zašle).

5.2.    Cena za překlad se účtuje za počet normostran textu originálu. Normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer. Je-li originální text dodán v needitovatelném formátu (např. v tištěné nebo naskenované podobě, needitovatelném grafickém formátu apod.), účtuje se cena za počet normostran přeloženého textu. Minimální účtovanou jednotkou za překlad je 0,5 normostrany. Počet normostran nad minimální rozsah se zaokrouhluje na půlstrany vždy směrem nahoru.

5.3.    K celkové ceně za překlad lze účtovat příplatky za expresní vyhotovení, větší rozsah textu s krátkou dodací lhůtou, práci přes noc, o víkendu a ve svátky, překlad ze zvukového a video záznamu, soudní ověření a rovněž v případě špatně čitelného výchozího textu (malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný text atd.). Je-li pro kvalitní zpracování překladu nutné provést přepis textu z needitovatelného formátu do formátu editovatelného, je SPARK oprávněn účtovat za tento přepis příplatek, o kterém klienta před zahájením práce včas informuje.

5.4.    Pokud před zahájením práce na překladu SPARK zjistí, že objednaný text pro daného klienta již překládal, nebo že je překlad do požadovaného jazyka volně dostupný (např. na internetu), klienta o této skutečnosti informuje a za překlad si vyúčtuje pouze administrativní poplatek ve výši hodinové sazby pro korekturu textu.

5.5.    Minimální účtovanou jednotkou za tlumočení je půlden, tj. nejvýše čtyři hodiny práce tlumočníka. Celý den tlumočení představuje více než čtyři hodiny, nejvýše však osm hodin práce tlumočníka včetně případných přestávek. Přesáhne-li doba výkonu práce tlumočníka osm hodin, účtují se přesčasové hodiny za podmínek stanovených ceníkem.

5.6.    Zvukový záznam tlumočeného projevu je předmětem autorských práv tlumočníka podle autorského zákona. V případě pořizování zvukového záznamu klientem se k celkové ceně za tlumočení účtuje jednorázový příplatek za záznam díla dle platného ceníku.

6.       Platební podmínky

6.1.    Fakturace probíhá nejpozději ke konci měsíce, do něhož zakázka spadá. Rozhodující je datum odevzdání zakázky u překladu a provedení zakázky u tlumočení.

6.2.    Faktury jsou splatné do 21 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto mezi SPARK a klientem jinak.

6.3.    V případě neuhrazení faktury v době splatnosti je SPARK oprávněn účtovat za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.       Mlčenlivost a nakládání s informacemi

7.1.    SPARK bude používat veškeré informace, které od klienta v souvislosti s poskytováním překladatelských a tlumočnických služeb získá, výlučně pro účely plnění služeb SPARK příslušnému klientovi a pro případné zpracování interních terminologických glosářů. SPARK neposkytne informace získané od klienta bez jeho souhlasu žádným třetím osobám.

7.2.    S veškerými informacemi a údaji, které SPARK dle odstavce 7.1. od klienta získá, bude nakládat v souladu s příslušnými právními předpisy. Klient bere na vědomí, že potvrzením objednávky na překladatelskou nebo tlumočnickou zakázku ve smyslu odstavce 2.1. uděluje svůj souhlas s tím, aby SPARK tyto informace a údaje použil v rozsahu uvedeném v odstavci 7.1.

8.       Reklamace

Případné nedostatky poskytnutých překladatelských služeb je třeba uplatnit v přiměřené lhůtě písemně s uvedením konkrétních důvodů pro reklamaci, nejlépe vyznačením reklamovaných pasáží v původním textu překladu. Nedostatky poskytnutých tlumočnických služeb je třeba uplatnit bezprostředně po příslušné tlumočnické akci. Na reklamace vznesené po doručení faktury za příslušnou zakázku nebude brán zřetel.

9.       Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020.