Evropská unie a veřejný sektor

Překlady odborných textů z oblasti financování filmových a mediálních projektů z programů EU, simultánní tlumočení seminářů a konferencí pro odborníky z oboru kinematografie týkajících se např. přípravy a vývoje scénářů, koprodukce, filmové dramaturgie, filmového marketingu, digitalizace kinosálů, vývoje sitkomů, mentoringu (od roku 2003) / čeština, angličtina, francouzština

Ministerstvo pro místní rozvoj – simultánní tlumočení na zasedáních monitorovacích výborů operačních programů, řídícího a kontrolního výboru, výročních zasedáních s představiteli Evropské komise, konsekutivní tlumočení pracovních návštěv úředníků EK; překlady textů Národního rozvojového plánu, Národního strategického referenčního rámce, rámcových programů, tematických a regionálních operačních programů, dokumentů s tematikou finančního řízení, kontroly, auditu, přípravy a výběru projektů, publicity, veřejné podpory (od roku 2004) / čeština, angličtina, francouzština

Ministerstvo životního prostředí – simultánní tlumočení seminářů na téma harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí (vodohospodářské projekty, cenotvorba); simultánní a konsekutivní tlumočení schůzek s představiteli obcí a veřejného sektoru na téma financování vodohospodářských projektů z evropských fondů (2001-2009), schůzek expertů z iniciativy Jaspers Evropské komise se zástupci ministerstva a konečných příjemců (ČOV, geotermální vytápění, spalovny) (od roku 2008) / čeština, angličtina

Simultánní tlumočení seminářů k vypracování a implementaci integrovaných plánů rozvoje měst, způsobům jejich financování, využití nástrojů finančního inženýrství a finančního nástroje EU Jessica. Překlady materiálů k seminářům, překlady pokynů výboru COCOF k nástrojům finančního inženýrství (od roku 2010) / čeština, angličtina, ruština